Dofinansowanie/Dotacje


Dopłaty na kolektory słoneczne!

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dotacji wynosi 45%. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej.

 

Zasady przyznawania dopłat do kredytów na kolektory słoneczne

 

17 czerwca ubiegłego roku Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program ten będzie realizowany do końca 2014 roku. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z poźn. zm.).

 

 Z dopłaty na kolektory słoneczne mogą skorzystać:

 

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie

 

 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości.

 

Budynek mieszkalny w rozumieniu Programu, to budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkaniowe co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia.

 

Dopłaty na kolektory słoneczne będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,

 • zakupu:

  • kolektora słonecznego spełniającego normę PN EN-12975-2 lub posiadającego certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”

  • nowego zasobnika wodnego,

  • automatyki,

  • aparatury pomiarowej i instalacji,

  • ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434

 • montażu zestawu

 

 • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

 

Pozostałe zasady:

 

 • Dokumenty w języku obcym powinny być udostępnione przez dostawcę kolektora słonecznego przetłumaczone na j. polski przez tłumacza przysięgłego.

 • Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.

 • Jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

 • Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, jednakże dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.

 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku, nie dotyczy to kosztu projektu budowlano-wykonawczego, w przypadku którego data wystawienia faktury może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, ale faktura ta nie może być zapłacona)  Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

 • Jeśli część powierzchni budynku, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń.

 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.

 
 

Procedura udzielania dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego

 

1.Należy złożyć do wybranego banku, który ma zawartą z NFOŚiGW umowę o współpracy,  wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt.

 

2. Wraz z wnioskiem o dotację należy złożyć:
1) ofertę zawierającą elementy wymagane ww. projekcie instalacji kolektorów słonecznych, sporządzoną przez podmiot posiadający certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych lub
2) projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w pkt. 1 Załącznika nr 2 programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych; zamiast tego projektu może zostać złożona oferta, sporządzona przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
lub
3) projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania.

3. Konieczne jest zawarcie przez Kredytobiorcę pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.

4. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.

5. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
Wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego zostały określone w załączniku nr 2 do programu priorytetowego.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.doplatynakolektory.pl

Adres

48-385 Otmuchów
województwo opolskie

55-010 Radwanice k. Wrocławia
województwo dolnośląskie

Dane kontaktowe

E-mail: info@kowsol.pl
Telefon: 660 035 988